Blog związany z bezpieczeństwem i higieną pracy, sprawami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Blog > Komentarze do wpisu

Wzór karty charakterystyki oraz sposób jej sporządzania

Przygotowanie karty charakterystyki jest obowiązkiem producenta a wymogi co do treści i formy kart charakterystyki substancji niebezpiecznych regulowane są odpowiednimi przepisami prawnymi. Karta charakterystyki bezpieczeństwa zawiera informacje niezbędne dla ochrony zdrowia i środowiska - poniżej wzór zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (poz. 1171)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 3 lipca 2002 r. (poz. 1171)

Wzór karty charakterystyki oraz sposób jej sporządzania

I. Wzór karty charakterystyki

............................................................................................................................................................................................

Producent, importer lub dystrybutor — nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu

Data sporządzenia / data aktualizacji

 

1. Identyfikacja substancji / preparatu*

..........................................................................................................................................................................................

2. Skład i informacja o składnikach

...........................................................................................................................................................

3. Identyfikacja zagrożeń

............................................................................................................................................................

4. Pierwsza pomoc

............................................................................................................................................................

5. Postępowanie w przypadku pożaru

............................................................................................................................................................

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Środowiska

............................................................................................................................................................

7. Postępowanie z substancją /preparatem* i jej/ jego* magazynowanie

...........................................................................................................................................................

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

...........................................................................................................................................................

9. Właściwości fizykochemiczne

............................................................................................................................................................

10. Stabilność i reaktywność

............................................................................................................................................................

11. Informacje toksykologiczne

............................................................................................................................................................

12. Informacje ekologiczne

............................................................................................................................................................

13. Postępowanie z odpadami

............................................................................................................................................................

14. Informacje o transporcie

............................................................................................................................................................

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

............................................................................................................................................................

16. Inne informacje

............................................................................................................................................................

 

* Niepotrzebne skreślić.

Karta charakterystyki jest opracowywana przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.

W przypadkach gdy producent, importer lub dystrybutor mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu przeznaczonym do ich identyfikacji podaje się również osobę odpowiedzialną za import substancji lub preparatu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej. Informacje w karcie charakterystyki obejmują każde zagrożenie, w szczególności wyróżnia się przypadki, gdy osoba sporządzająca kartę charakterystyki nie posiada pewnych informacji, oraz przypadki, gdy istnieją negatywne wyniki badań. Nie zamieszczenie wymaganej informacji jest możliwe w przypadkach, gdy informacja na temat pewnych właściwości nie jest potrzebna. Z uwagi na szeroki zakres właściwości substancji i preparatów, w niektórych przypadkach niezbędne może okazać  się zamieszczenie w karcie charakterystyki dodatkowej informacji.

1. Identyfikacja substancji /preparatu

W punkcie tym podaje się nazwę substancji lub preparatu, pod którą wprowadza się je do obrotu.

Słownictwo użyte do identyfikacji musi być identyczne ze słownictwem podanym na znakowaniu opakowania, wykonanym zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. Można również wskazać dodatkowe sposoby identyfikacji. Wskazuje się również znane lub rekomendowane przeznaczenie lub zastosowania substancji lub preparatu. W przypadku wielu możliwych zastosowań podaje się najważniejsze z nich, wskazując w szczególności sposób działania substancji lub preparatu.

2. Skład i informacja o składnikach

Informacje podaje się w sposób umożliwiający odbiorcy łatwe określenie zagrożeń stwarzanych przez składniki preparatu:

1) z uwagi na tajemnicę handlową lub dotyczącą procesu produkcji nie jest konieczne podanie pełnego składu preparatu (tożsamości składników i ich stężeń),

2) w przypadku preparatu, oprócz stężeń lub zakresu stężeń, w jakich występują, wymienia się:

a) składniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, jeżeli obecne są

w preparacie w stężeniach równych lub większych od stężeń przedstawionych w części 1 pkt. 8. załącznika do rozporządzenia

b) składniki, dla których określono w odrębnych przepisach wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli występują w preparacie w stężeniach określonych w lit. a),

c) klasyfikację składników zgodnie z brzmieniem określonym w wykazie substancji niebezpiecznych, przedstawiając dotyczące zagrożeń zdrowia człowieka symbole określające kategorią niebezpieczeństwa oraz numery przypisanych zwrotów R,

d) nazwy składników zgodnie z brzmieniem określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy oraz, jeżeli są dostępne, ich numery WE (zgodnie z definicją określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy) oraz numer CAS (numer nadany przez Chemical Abstract Service), z wyjątkiem przypadków, gdy z uwagi na zachowanie tajemnicy handlowej, ujawniane są jedynie alternatywne nazwy rodzajowe; w takim przypadku właściwości składników opisuje się w sposób zapewniający bezpieczne obchodzenie się z nimi.

3. Identyfikacja zagrożeń

Podając klasyfikację substancji lub preparatu, wskazuje się zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska stwarzane przez substancje lub preparat:

1) opisuje się najważniejsze skutki i objawy szkodliwego działania na zdrowie człowieka lub na środowisko, spowodowane stosowaniem substancji lub preparatu, w tym również niewłaściwym, które można przewidzieć w racjonalny sposób, oraz stwarzające zagrożenie właściwości fizykochemiczne,

2) wskazuje się również zagrożenia nieujęte w kryteriach klasyfikacji, w szczególności takie, jak pylenie, zmrażanie, duszące działanie gazów, szkodliwe działanie na organizmy żyjące w glebie, w tym, o ile to możliwe, również na mikroorganizmy glebowe obecne także w atmosferze, które  zwiększają zagrożenie stwarzane przez substancje lub preparat.

4. Pierwsza pomoc

Opisując środki pierwszej pomocy, w szczególności wskazuje się, czy potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Informacje o pierwszej pomocy muszą być zwięzłe

i zrozumiałe dla poszkodowanego, osób postronnych i osób udzielających pierwszej pomocy. Objawy i skutki narażenia opisuje się krótko. Informuje się, co należy zrobić w miejscu wypadku i czy mogą wystąpić opóźnione skutki narażenia. Informacje podaje się według różnych dróg narażenia, w szczególności na skutek wdychania, kontaktu ze skórą, kontaktu z oczami, spożycia. Należy wskazać, czy wymagana lub zalecana jest pomoc lekarza.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

W szczególności podaje się podstawowe zasady postępowania przy pożarach substancji niebezpiecznych i wskazuje:

1) środki gaśnicze właściwe ze względu na rodzaj substancji lub preparatu,

2) środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa,

3) szczególne zagrożenia związane z narażeniem wynikającym z właściwości samej substancji lub preparatu, produktów spalania, powstających gazów,

4) środki ochrony indywidualnej dla strażaków.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Podaje się informacje dotyczące:

1) indywidualnych środków ostrożności, w szczególności usuwania źródeł zapłonu, zapewnienia wystarczającej wentylacji ochrony dróg oddechowych, ograniczania pylenia, zapobiegania kontaktowi ze skórą lub oczami,

2) środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, w szczególności unikania wprowadzania substancji lub preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby;

ewentualnej konieczności ostrzeżenia okolicznych mieszkańców,

3) metod oczyszczania, w szczególności użycia materiału sorpcyjnego (piasku, ziemi okrzemkowej, substancji wiążącej kwasy, uniwersalnej substancji wiążącej, trocin), redukcji gazów dymów za pomocą wody, rozcieńczania.

W razie potrzeby podaje się zalecenia takie jak: „nie używać nigdy”, „neutralizować za pomocą ...”. W razie potrzeby można odwołać się´ do pkt. 8 i 13 karty charakterystyki.

7. Postępowanie z substancją  /preparatem i jej /jego magazynowanie

Przedstawiona informacja ma umożliwić pracodawcy przygotowanie procedur i działań organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

1. Postępowanie z substancją lub preparatem

Określa się środki ostrożności gwarantujące bezpieczne obchodzenie się z substancją lub preparatem, w tym informacje na temat środków technicznych, w szczególności hermetyzacji procesu, wentylacji miejscowej i ogólnej, środków zapobiegających powstawaniu aerozoli i pyłów, metod zapobiegania pożarom oraz wszelkie inne wymagania lub zasady postępowania z substancją lub preparatem, w szczególności procedury lub urządzenia techniczne, które są zabronione lub zalecane, i, jeżeli jest to możliwe, podaje się ich krótki opis.

2. Magazynowanie

Określa się warunki bezpiecznego magazynowania substancji lub preparatu, w szczególności zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych i wentylacyjnych, zabezpieczenia pomieszczenia lub zbiornika przed możliwością rozlania i wydostania się substancji na zewnątrz, konieczności oddzielnego przechowywania substancji lub preparatu ze względu na możliwość wystąpienia

niebezpiecznych reakcji miedzy nimi, warunków w pomieszczeniach lub zbiornikach magazynowych (temperatura i wilgotność — wartości dopuszczalne, zakresy, oświetlenie, konieczność przechowywania w atmosferze gazu obojętnego), wymagań dotyczących

stosowanych urządzeń elektrycznych, sposobów zapobiegania elektryczności statycznej. W razie potrzeby podaje się informacje o dopuszczalnych ilościach danej substancji lub preparatu przechowywanych w określonych warunkach magazynowania.

3. Specyficzne zastosowania

W przypadku substancji lub preparatów przeznaczonych do specyficznych zastosowań przedstawia się szczególnych zalecenia dotyczące tych zastosowań.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

W punkcie tym podaje się wszelkie parametry kontroli narażenia, w szczególności najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy (NDS, NDSCh, NDSP), oraz , o ile jest to możliwe, dopuszczalne stężenia w materiale biologicznym (DSB). Podaje się informacje o zalecanych procedurach monitoringu narażenia w środowisku pracy, powołując się na ich źródło.

W przypadku gdy niezbędne są środki ochrony indywidualnej, podaje się rodzaj wyposażenia zapewniającego ochronę.

c.d. w kolejnym wpisie

poniedziałek, 07 czerwca 2010, waldi8121

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Grychem, *.internetowykantor.pl
2013/10/15 14:29:28
Rozporządzenie CLP wymusiło aktualizację kart charakterystyki, cytowane rozporządzenie Ministra Zdrowia po publikacji zostało zaktualziowane, obecne karty powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2007 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1173 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008
-
Gość: Karolina, *.sigma.jaslo.pl
2016/02/26 09:48:32
Kart tego typu nie można pomijać w przypadku substancji chemicznych ! Dzięki nim użytkownik ma możliwość dokładnego zapoznania się ze składem substancji i zagrożeniami wynikającymi z niechcianego zakażenia nimi. Na każdej karcie charakterystyki substancji powinna znaleźć się również instrukcja jak postępować z produktem i co zrobić jeżeli zdarzył się niechciany wypadek. Zwiększa to bezpieczeństwo nasze i bliskiego nam otoczenia.
O MNIE:

Magister ochrony środowiska.
Starszy inspektor BHP.
Inspektor ochrony przeciwpożarowej.
Przebyte szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy.
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008

KONTAKT:
waldemarkrystians(at)wp.plMULTIMEDIA: