Blog związany z bezpieczeństwem i higieną pracy, sprawami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Blog > Komentarze do wpisu

Czynniki szkodliwe (chemiczne)

Dzisiaj kilka słów na temat czynników szkodliwych chemicznych, które są bardzo dużym zagrożeniem dla organizmu człowieka. Czy te ze względu na bardzo kłopotliwy pył, który można określić zagrożeniem na pograniczu właściwości chemicznych i fizycznych. Do tego czynniki chemiczne mają to do siebie, że mogą działać przez wiele lat, podtruwać w ukryciu. Co więcej, jesteśmy na nie narażeni nie tylko w pracy, połowę asortymentu działów chemicznych/kosmetycznych w wielu marketach to właśnie nic innego jak substancje chemiczne.

Czynniki występujące w środowisku pracy: fizyczne, chemiczne, psychofizyczne.

Pył – między fizycznymi a chemicznymi

Czynniki mogą być niebezpieczne, szkodliwe, lub uciążliwe. Większość czynników to szkodliwe, działają niepostrzeżenie i powoli.

Definicja substancji chemicznej [na podstawie ust. z 11 stycznia 2001]. Jest to substancja powodująca szkodliwe efekty w organizmach żywych. Substancje toksyczne – w postaci par, gazów, cieczy lub ciał stałych.

W warunkach narażenia zawodowego wchłanianie substancji toksycznych zachodzi przede wszystkim przez skórę, drogi oddechowe i pokarmowe.

Symbole: Substancje i preparaty wybuchowe E, utleniające O, Skrajnie łatwopalne F+, wysoce łatwopalne F, bardzo toksyczne T+, toksyczne T, szkodliwe Xn, żrące C, drażniące Xi, niebezpieczne dla środowiska N

Substancje niebezpieczne:

 • substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych

 • utleniających

 • skrajnie łatwopalne

 • wysoce łatwopalne

 • łatwopalne

Substancje szkodliwe:

 • bardzo toksyczne

 • toksyczne

 • szkodliwe

 • żrące

 • drażniące

 • uczulające

 • rakotwórcze

 • mutagenne

 • działające szkodliwe na rozrodczość

 • niebezpieczne dla środowiska

Zatrucie substancja chemiczną ma miejsce wtedy, kiedy narażenie na substancję chemiczną przewyższa określone granice wydolności organizmu ludzkiego tzn. organizm nie potrafi usunąć danej substancji (przez strawienie, wydalenie bądź wchłonięcie).

Możliwość wystąpienia szkodliwych warunków działania substancji zależy od dawki.

Dawka jest to ilość substancji chemicznej podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych, wyrażonych odsetkiem organizmów odpowiadających na tę dawkę.

Dawka nieskuteczna – nie działa na org. testowy

Dawka progowa – najmniejsza ilość, która wywołuje efekt u 5% osób

Dawka śmiertelna bezwzględna – najmniejsza ilość powodująca śmierć u 100% osób

Dawka śmiertelna medialna [LD50] – statystycznie, powoduje zgon 50% organizmów

Stężenie śmiertelne (LC) – steżenie potencjalnie toksycznej substancji chemicznej w medium środowiskowym powodujące śmierć organizmów żywych w określonym czasie po narażeniu

Stężenie śmiertelne medialne (LC50) – statystycznie obliczone stężenie sub chemicznej w medium środ. Powodujące śmierć 50% org w określonych warunkach

ODDZIAŁYWANIE:

Ostre – proces chorobowy wywołany przez substancję toksyczną wchłoniętą do organizmu w dawce jednorazowej charakteryzujące się na ogół dużą dynamiką objawów klinicznych

Podostre – szkodliwe zmiany, ale mniej gwałtowne, po podaniu dawki jednorazowej lub kilkukrotnej

Przewlekłe – proces chorobowy powstaje w warunkach przewlekłego narażenia na substancje toksyczne

 

sobota, 05 czerwca 2010, waldi8121

Polecane wpisy

O MNIE:

Magister ochrony środowiska.
Starszy inspektor BHP.
Inspektor ochrony przeciwpożarowej.
Przebyte szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy.
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008

KONTAKT:
waldemarkrystians(at)wp.plMULTIMEDIA: